CAMPUR BAUR ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MERUPAKAN SEBAB BENCANA

✍🏻 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan,

الرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب

“Lelaki jika bercampur baur dengan wanita, seperti halnya campur baurnya api dengan kayu bakar.”

📚 Kitab Al Istiqamah jil. 1 hlm. 361
════ ❁✿❁ ════
#hikmah #syaikhulislam

🌍 Website: tashfiyah.com ||| telegram.tashfiyah.com
📱 Gabung Channel Majalah Tashfiyah : bit.ly/tashfiyah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *